M 4.C

Požadované pomůcky

kalkulačka (obsahující sin, cos, tg, log, ln)

sešit 440 (případně 460)

rýsovací potřeby (pravoúhlý trojúhelník, pravítko, kružítko, úhloměr)

J. Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

I. Bušek: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie

J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy


Podmínky klasifikace

1. Výsledné hodnocení bude stanoveno na základě:

a) krátkých prověrek

b) předem nahlášených kontrolních písemných prací

c) práce v hodině

d) vypracování zadaných úkolů

e) kvality verbálního a písemného projevu

2. Žák může být na konci klasifikačního období nehodnocen, jestliže:

– nebyl klasifikován z alespoň 75 % krátkých prověrek

– neabsolvoval nejméně 75 % vyučovacích hodin matematiky

– nemá napsány všechny kontrolní písemné práce

3. Stupeň prospěchu na vysvědčení se neurčuje na základě pouhého aritmetického průměru z klasifikace udělené za příslušné klasifikační období. Pokud však žák splní podmínky pro klasifikování a jeho vážený průměr v Bakalářích vypočítaný s ohledem na váhu známek odpovídá následujícímu rozmezí:

Ø do 1,50 – bude hodnocen známkou 1

1,90 do 2,30 – bude hodnocen známkou 2

2,70 do 3,20 – bude hodnocen známkou 3

od 3,60 do 4,20  – bude hodnocen známkou 4