F 5.A


Požadované pomůcky

kalkulačka (s funkcemi sinus a kosinus)

sešit 440 (případně 460)

rýsovací potřeby použitelné k narýsování úsečky o dané velikosti, kolmice a úhlu o příslušné velikosti

M. Bednařík, M. Široká, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, 5. přepracované vydání

J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy

O. Lepil: Sbírka úloh z fyziky


Podmínky klasifikace

1. Výsledné hodnocení bude stanoveno na základě:

a) krátkých prověrek

b) předem nahlášených tematických/kontrolních písemných prací

c) práce v hodině

d) vypracování zadaných úkolů

e) kvality verbálního a písemného projevu

f) vedení sešitu

h) účasti a úspěchů ve fyzikálních soutěžích

2. Žák může být na konci klasifikačního období nehodnocen, jestliže:

– nebyl klasifikován z alespoň 75 % krátkých prověrek

– neabsolvoval nejméně 75 % vyučovacích hodin fyziky

– nemá napsány všechny tematické/kontrolní písemné práce

3. Stupeň prospěchu na vysvědčení se neurčuje na základě pouhého aritmetického průměru z klasifikace udělené za příslušné klasifikační období. Pokud však žák splní podmínky pro klasifikování a jeho vážený průměr v Bakalářích vypočítaný s ohledem na váhu známek odpovídá následujícímu rozmezí:

Ø do 1,50 – bude hodnocen známkou 1

1,90 do 2,30 – bude hodnocen známkou 2

2,70 do 3,20 – bude hodnocen známkou 3

od 3,60 do 4,20  – bude hodnocen známkou 4

4. Za účast a úspěch ve fyzikálních soutěžích v závislosti na charakteru dané soutěže a dosaženého úspěchu v soutěži může učitel vylepšit známku žáka na vysvědčení vzhledem k bodu 3 až o 1 stupeň.