Seminář z matematiky (MB4)

Požadované pomůcky

kalkulačka (s funkcemi sinus a kosinus)

sešit

rýsovací potřeby použitelné k narýsování úsečky o dané velikosti, kolmice a úhlu o příslušné velikosti

J. Mikulčák: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy


1. Výsledné hodnocení bude stanoveno na základě:

a) prověrek

b) práce v hodině

c) vypracování zadaných úkolů

2. Žák může být na konci klasifikačního období nehodnocen, jestliže:

– nebyl klasifikován z alespoň 75 % prověrek

3. V případě splnění podmínky klasifikace z alespoň 75 % prověrek dojde na konci klasifikačního období ke smazání takového množství nejhorších udělených známek z prověrek tak, aby žák splňoval podmínku z bodu 2.

4. Stupeň prospěchu na vysvědčení se neurčuje na základě pouhého aritmetického průměru z klasifikace udělené za příslušné klasifikační období. Pokud však žák splní podmínky pro klasifikování a jeho vážený průměr v Bakalářích vypočítaný s ohledem na váhu známek odpovídá následujícímu rozmezí:

Ø do 1,50 – bude hodnocen známkou 1

1,90 do 2,30 – bude hodnocen známkou 2

2,70 do 3,20 – bude hodnocen známkou 3

od 3,60 do 4,20  – bude hodnocen známkou 4